அருட்சகோதரி

அருட்சகோதரி

நமது அருட் கன்னியர் இல்லத்திற்கு புதிதாக வருகை தந்திருக்கும் அருட்சகோதரி. மதலை மோி அவர்களை நமது பங்குமக்களின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம்.