ஆண்டு திருவிழா

ஆண்டு திருவிழா

நமது பாதுகாவலியாம் தூய பனிமய அன்னையின் ஆண்டு திருவிழா ஜூலை 27 முதல் ஆகஸ்ட் 5 வரை நடைபெற்றது.