விழாக்கள்

விழாக்கள்

  • 3/12/2019புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார்

    3/12/19 அன்று புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாரின் திருவிழாவை திருச்சபை கொண்டாடுகிறது.
  • 7/12/2019புனித அம்புரோஸ்

    7/12/19 அன்று புனித அம்புரோஸின் திருவிழாவை திருச்சபை கொண்டாடுகிறது.
  • 8/12/2019தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவ திருவிழா

    8/12/19 அன்று தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவ திருவிழாவை திருச்சபை கொண்டாடுகிறது.