குடிசை இல்லா பங்கு

குடிசை இல்லா பங்கு

15/05/2017 திங்கட்கிழமை 8-ம் அன்பியத்தைச் சார்ந்த திருமதி கலா அவர்களின் புதிய இல்லத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டுவிழா நடைபெற்றது. அரசு உதவியுடன் பங்கு மக்களின் நல் ஆதரவுடன் இந்த புதிய இல்லம் கட்டி எழுப்பப்பட உள்ளது. இதனால் குடிசை இல்லாத பங்காக நாம் உயர்ந்திருக்கிறோம்.