தவக்கால தியானம்

தவக்கால தியானம்

26/03/2017 ஞாயிறு திருமணமானவர்களுக்கான தவக்கால தியானம் மதியம் 3.00 மணி முதல் 5.00 மணி வரை நடைபெறும்.