நம் பங்கின் மாணவர்களுக்கு

நம் பங்கின் மாணவர்களுக்கு

+2 மற்றும் 10-ம் வகுப்பு தோ்வில் வெற்றி பெற்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நமது பங்கு சமூகத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தொிவித்துக்கொள்கிறேன்.