புனித அகஸ்டின்

புனித அகஸ்டின்

28/08/2018 அன்று தூய அகஸ்டின்  திருவிழா. அகஸ்டின் பெயர் கொண்ட அனைவருக்கும் நாம நாள் வாழ்த்துக்கள்.