புனித அந்தோனியார் ஆலயம்

புனித அந்தோனியார் ஆலயம்

16/06/2018 அன்று நமது முன்னாள் துணை பங்கான புனித அந்தோனியார் ஆலயம் இலங்கமணிபுரத்திர்க்கு அசனத்திற்க்காக நமது 12 அன்பியங்கள் சார்பாக 15,250/-ருபாயும் 84தேங்காயும் கொடுக்கப்பட்டது.