புனித சிறில்

புனித சிறில்

18/03/2017 எருசலேம் நகர புனித சிறில் திருவிழா.