மாதா பீடம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது

மாதா பீடம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது

நமது பாதுகாவலியாம் தூய பனிமய அன்னையின் ஆண்டு திருவிழா ஜூலை 27 முதல் ஆகஸ்ட் 5 வரை கொண்டாடப்படுகிறது. அதன் முன் தயாரிப்பாக பனிமய அன்னையின் இருப்பிடம் புதுப்பிக்கும் பணி நடைபெறுகிறதுமண்