விழாக்கள்

விழாக்கள்

 • 12/9/18மரியாளின் திருபெயர் திருவிழா

  அன்று மரியாளின் திருபெயர் திருவிழாவை திருச்சபை கொண்டாடுகிறது.
 • 13/9/18புனித ஜான் கிறிஸ்தோஸ்தோம்

  13/9/18 அன்று புனித ஜான் கிறிஸ்தோஸ்தோம் அவர்களின் திருவிழாவை திருச்சபை கொண்டாடுகிறது.
 • 14/9/18திருச்சிலுவை பெருவிழா

  14/9/18 அன்று திருச்சிலுவை பெருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது.
 • 15/9/18புனித வியாகுல அன்னை பெருவிழா

  15/9/18 அன்று புனித வியாகுல அன்னை பெருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது.